Tervitus eestikeelsele hääletajale


Sellelt lehelt leiad lühendatud versiooni Vantaa Keskerakonna kohalike valimiste programmist. Kui tahad saada meie kohta täpsemat informatsiooni, leiad meist infot järgnevatelt netilehekülgedelt.

Sul on õigus arendada Vantaa linna. Tule tee seda koos meiega!

Kohalike valimiste programm aastal 2021

Põhiväärtused, mida Keskerakond tahab Vantaa linnas arendada:

  • Tahame tegutseda vastutustundlikult ja jätkuvalt. See tähendab meile inimeste ja piirkondade võrdväärsust, tugevat majandust ja loodushoidu.

  • Tahame toetada nõrgemaid. Tahame tagada me lastele parema lapsepõlve ja nooruse ning võimaldada me seenioritel väärikalt vananeda.

  • Tahame, et ühiskonnale ja selle teenustele saab loota.

  • Tahame, et kõigil oleks võimalus arendada ennast nii hariduslikult kui tervislikult.

  • Usume, et lähedaste austamine ja kaasamine ennetab tõrjutust ning vägivalda.

  • Mõjutame koostööd tehes. Keskerakond on ettevõtlik, arutlemisvõimeline ja otsib ja esitab vastutustundlikke lahendusi.

  • Keskerakond on paistab silma argielus ja avalikus ruumis. Kuulame ja suhtume oma linnaelanike muredesse tõsiselt.

Keskerakonna poliitilised eesmärgid volikogule perioodil 2021-2025

LAPSED JA KOOL

- Nende valdkondade kogu tegevuses arvestatakse vastuvõetavate otsuste mõju lastele.
Lapsed kaasatakse planeerimisse ja kogutakse tagasisidet. Laste koduhoiu toetus säilub vähemalt praeguses mahus.
- Lasteaialastele kindlustatakse võimalus igapäevaselt nautida looduses viibimist
- Vantaa arendab õpetajate digitaalseid oskusi. Koolides kasutatakse distantsõppe võimalusi.
- Koolides panustatakse huviringidesse, millega luuakse võrdväärseid võimalusi harrastustele ja enesearendusele.
- Koolitoidu kvaliteeti parandatakse. Soositakse soome toitu.
- Keskerakond aitab koostöös koordineerida koolide sisekliima probleemide eemaldamist.

- Vantaa panustab võõrkeelse elanikkonna õpi- ja tööalaste võimaluste leidmisele.
- Volikogus uuritakse sel ajal Vantaa akadeemilise kõrgkooli käivitamise võimalusi.

MAJANDUS

- Vantaa majanduse areng tuleb stabiliseerida. See ei saa toimuda linna omandit müües. Selle asemel tuleb linna oma toodangut tõsta ilma, et linna elukulud tõuseksid.
- Linnas tuleb suuri liiklusinvesteeringuid edasi lükata. Vantaa linna rajatavale trammiliiklusele on vaja leida lisainvestoreid ja tuleb kaaluda teisi variante ning uurida muid ökoloogilisi võimalusi.
- Keskerakond tahab arendada linnas konkurentsi- ja juhtide juhtimisoskuseid. Selle abil saame säästa ja luua paremaid tööõhkkondi.
- Keskerakond tahab panustada linna ettevõtluse eeltingimustele. Edukad firmad loovad töökohti, toodavad kasumit ja toovad tulu.
- Soosime ettevõtete ühtehoidmist energia- ja keskkonnateenuste valdkondades.
- Ettevõtlust ja isemajanduslikku juhtimist õpetatakse põhikooli vanemast astmest alates.
- Teenuseid ostetakse võimalusel sisse lähiümbruse väiketootjatelt.

EHITUS

- Kodude ehitamisel arvestatakse elanike erinevate eluetappide vajadusi, mitte ainult investorite eesmärke. Uutes elupiirkodades kindlustatakse algusest peale teenuste pakkumine.

- Soodsate eluasemete pakkumine on linnas proriteediks.

- Autodega liiklemist ei raskendata, jätkuvalt tuleb kõikjal pakkuda sobivat parkimisvõimalust.

- Vantaa soosib puuehitisi. See on soomepärane ja seob süsinikku.

- Vantaa soosib ja toetab elukohtade energiasäästlikkust parandavaid remonte. Sellega kindlustatakse ka vanade eluasemete väärtuse püsimine.

- Taaskasutust lihtsustatakse ka hõredamalt asustatud piirkondades.

- Uusi eluasemeid rajades arvestatakse lähedal olevate ehitistega.

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUTEENUSED

- Keskerakond tahab kindlustada, et sotsiaal- ja tervishoiu uuendus parandab linnaelanike teenindust. Uuenduste ajal kindlustavad kohalikud volinikud, et kogukulud ei kasva ning töötajate tööülesanded ja koormus püsivad sobival tasemel.

- Keskerakond pöörab tähelepanu lähedaste hooldajate olulisusele ja tagab nende tööjõudluse.
- Vanemate kodanike vabatahtlik töö on ühiskondlikult märkimisväärne. Keskerakond tahab oma tegevusega julgustada seenioreid aktiivsemalt kaasa tegutsema.

KLIIMAMEETMED

- Keskerakonna eesmärgiks on kokkuleppel saavutada 2030 Vantaal süsinikuvabadus. Sellel eesmärgil on energiatootmise osas arenetud, aga edaspidi on vaja linnas investeerida maa- ja geosoojusesse, väikestesse tuuleparkidesse, päikseenergiasse, biogaasi ja heitsoojuse säilitamisse.
- Linn suunab elanikke vastu võtma süsinikuvabu otsuseid.

- Süsinikuvabadus annab Vantaa linnale teiste pealinnapiirkonna linnade seas lisaväärtust ja arendab seeläbi linna majandust.hän...