Yrittäjyydestä yksi työllistymisen muoto vantaalaisille nuorille

21.09.2021

Keskustan valtuustoryhmä teki yhdessä Krisitillisdemokraattien, Liike Nytin ja Kokoomuksen valtuustoryhmien kanssa valtuustoaloitteen, jolla pyritään turvaamaan 2021 kesällä aloitetun nuorten kesäyrittäjyyden jatkuminen vuosina 2022-2025. Samalla luodaan kaupungille strategia nuorten yrittäjyyden kehittämiseksi.

Nuorten kesäyrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja toimivan nuorten yrittäjyyden polun luominen Vantaalle

Me allekirjoittaneet valtuutetut teemme seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

Kaupunki varmistaa rahoituksen jatkuvuuden nuorten kesäyrittäjyysohjelmille valtuustokaudelle 2021-2025. Tähän liittyvät määrärahat varataan syksyn talousarviovalmistelussa. Tulevaan kaupungin strategiaan kirjataan ylös Vantaan nykyisen yrittäjyyskasvatuksen polun päivittäminen sekä tavoitteet ja välineet nuorten yrittäjyyden tukemiseksi Vantaalla peruskoulusta toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Perustetaan eri toimialoista koostuva vastuuryhmä, joka rakentaa Nuorten yrittäjyyden polun Vantaalle luontevaksi jatkumoksi nykyiselle yrittäjyyskasvatuksen polulle. Tehdään näin yrittäjyydestä yksi luonteva työllistymisen muoto vantaalaisille nuorille.

Perustelut:

Vantaalla on tehty päättyneellä valtuustokaudella hyvää työtä yrittäjäkasvatuksen vahvistamiseksi peruskoulussa ja toisella asteella. Osana kaupungin elinvoiman ja vetovoiman strategista kärkeä luotiin ja toteutettiin yrittäjyyskasvatuksen polkua, jonka tavoitteena on ollut yrittäjyys mielentilana, osaamisena ja uravaihtoehtona.
Pullonkaulaksi Vantaan yrittäjyyskasvatuksen polulla on kuitenkin muodostunut varsinainen nuorten yrittäjäksi ryhtymisen tukeminen. Vantaa tarvitseekin nyt yrittäjyyskasvatuspolun päivittämisen tai erillisen nuorten yrittäjyyden polun peruskoulusta toiselle asteelle ja korkeakouluihin.

Yksi hyvä alku yrittäjyyden polulle on kesäyrittäjyys. Vantaan kaupunki on tehnyt onnistunutta yhteistyötä kesinä 2020 ja 2021 nuorten kesäyrittäjyyden mahdollistamisessa Pääkaupunkiseudun 4H:n ja Talous ja nuoret TAT:n kanssa, joilla on toimivat nuorten kesäyritys-ohjelmat. Kaupunki on tarjonnut nuorille yrittäjille 300 euron kesäyrityssetelin ja mahdollistanut em. järjestöille mm. yrittäjyysmentoreiden palkkaamisen. Ohjelmissa on ollut mukana vajaa 100 vantaalaista nuorta.
Valitettavasti kaikki halukkaat nuoret eivät ole päässeet kesäyrittäjyysohjelmiin mukaan. Lisäksi kaupungin päätös seuraavan kesän yhteistyöstä on tehty liian myöhään ja täten nuorille suunnattu viestinä on ontunut. Ohjelmiin osallistuneista vantaalaisista nuorista iso osa aikoo jatkaa yritystoimintaa myös kesän jälkeen ja 87 % koki ohjelmaan osallistumisen vaikuttaneen myönteisesti aikomukseen toimia yrittäjänä myös tulevaisuudessa.

Vantaan kaupungilta puuttuu nuorten kesäyrittäjyydenohjelmien tukemisen jatkuvuus ja toimiva nuorten yrittäjyyden polku peruskoulusta toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Avoimia kysymyksiä ovat muun muassa: Kuka johtaa ja vastaa nuorten yrittäjyyteen mahdollistamisesta Vantaan kaupungissa? Mitkä ovat tavoitteet ja suuntaviivat nuorten yrittäjyydelle? Mitkä ovat eri toimijoiden roolit koulujen ja oppilaitosten lisäksi (esim. järjestöt ja kaupungin eri toimialat)? Miten nuorille viestitään yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuudesta ja siihen saatavilla olevasta tuesta? Millaista yhteistyötä tehdään kaupungin toimialojen kesken (esim. sivistys, nuoriso ja elinkeino)? Miten yrittäjyyskokemus luetaan opintopisteiksi tai olisiko mahdollista luoda esimerkiksi yrittäjyys-oppisopimusmallin vantaalaisille korkeakouluopiskelijoille?

Tulevaisuusennusteiden mukaan nuoret tulevat kasvavissa määrin työllistämään itse itsensä palkkatyön sijaan. Vantaalaisten lasten ja nuorten vaikuttajapäivillä 2021 tuli esille nuorten huoli omasta ammatillisesta tulevaisuudesta ja työelämän trendeistä. Näihin haasteisiin meidän on välttämätöntä vastata. Vantaalle ollaan parhaillaan luomassa toipumissuunnitelmaa koronaepidemiasta. On erittäin tärkeää antaa kaikki tuki nuorten luontaiselle aktiivisuudelle ja olla aidosti mahdollistamassa perinteisen toiselle työllistymisen rinnalla myös nuorten yrittäjäksi ryhtyminen Vantaalla. Tämä voisi olla yksi kauaskantoisimmista teoista kaupunkimme elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.