Keskustalla on Vantaalla vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimettävissä 40 jäsentä, joista 2 puheenjohtajaa ja 3 varapuheenjohtajaa. Lisäksi keskusvaalilautakunta nimeää kotiäänestyksen vaalitoimitsijat ja heille varalla olevia henkilöitä. Myöhemmin voi tulla mahdollisuus nimetä vielä lisää jäseniä. Oheisella lomakkeella voit ilmoittaa halukkuutesi tehtäviin. 

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 18.4.2021.

Kelpoisuus

Vantaalla vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan voidaan nimetä ko. vaaleissa äänioikeutettu henkilö, jonka kotikunta on Vantaa.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  1. Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
  2. muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
  3. EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia. 

Tehtävät ja esteellisyydet

Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestyspaikalla klo 9-20 välisenä aikana. Lisäksi vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan välittömästi vaalihuoneiston sulkeuduttua. Puheenjohtajan vastuulla on vaalihuoneiston valmisteleminen äänestystä varten. Käytännössä ainakin osa vaalilautakunnan jäsenistä tarvitaan valmisteluun noin tuntia ennen vaalihuoneiston avaamista.

Vaalilautakuntien toimitsijoiksi haetaan puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jäseniä ja varajäseniä. Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa. Tehtävän vuorottelun vuoksi sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat lautakun­nan työhön. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa­lilautakunnan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä.

Vaalitoimikunnissa on vastaavat toimitsijat kuin vaalilautakunnissa. Vaalitoimikunnat toimivat ennakkoäänestyksen aikaan (7. - 13.4.2021) ja huolehtivat ennakkoäänestyksen järjestämisestä laitoksissa. Vaalitoimikuntien osalta esteellisyys on laajempi. Ehdokkaan itsensä lisäksi myöskään vaaleissa ehdokkaana olevan henkilö lähiomainen (puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi) ei voi toimia vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä.

Kotiäänestyksen toimitsijat toimivat pareina. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikaan (7. - 13.4.2021). Kotiäänestykseen tarvitaan myös varahenkilöitä varsinaisen toimitsijan sairastumisten yms. takia. Kotiäänestyksen toimitsijoiden esteellisyyssäännöt ovat samat kuin vaalitoimikuntien esteellisyyssäännöt.

Vantaan kaupungin hallintosäännön mukaan vaalitoimitsijoille maksetaan palkkio. Palkkio maksetaan toimituspäivältä. Toimituspäivään kuuluu varsinaisen vaalitoimituksen lisäksi myös sen jälkeinen äänten laskenta. Jos luottamustehtävän hoito on kestänyt alle kolme tuntia, palkkio maksetaan alennettuna.

Palkkioiden määrät ovat seuraavat:

puheenjohtaja 290 euroa,
alennettuna 85 euroa

jäsen ja varajäsen 240 euroa,
alennettuna 70 euroa

Kaikki Keskustan nimeämät henkilöt sitoutuvat maksamaan Keskustan Vantaan kunnallisjärjestölle palkkiostaan 20% suuruisen luottamushenkilömaksun.

Lisätietoja Juho Joensuu (vaalivastaava)
vaalivastaava (at) vantaankeskusta.fi
jmjoensuu (at) gmail.com

Ilmoittauminen vaalitoimitsijaksi kuntavaaleihin 2021